Lorenzburg skriver under den mikronationella deklarationen om god ekosystemisk förvaltning

Den 13 december 2020 undertecknade Lorenzburg en mikronationell deklaration för att skydda, bevara och förvalta ekosystemen som människan är en del av. Deklarationen återges i dess helhet nedan.

Resolutionen antogs vid MicroCon 2017 i Atalanta – Georgia, USA

 deklarationen för ett gott förvaltande av ekosystemen

Det globala samfundet av mikronationer, småländer och aspirerande stater, som samlades vid MicroCon 2017, är djupt medvetna om det hot som mänsklig påverkan – klimatförändringarna inkluderade – utgör mot världens ekosystem.

Vi är djupt bekymrade över många av världsledarnas misslyckande att prioritera och adekvat bemöta överhängande miljökriser.

Vi oroas över politikers och andra inflytelserika aktörers förnekande av en vetenskaplig konsensus om realiteten i människodriven klimatförändring.

Vi erkänner de framsteg som många länder, inkluderat mikronationer, gjort för att reducera sin negativa påverkan på planeten.

Vi uppmuntras av det breda stöd som ändå finns för internationella klimat- och miljö-överenskommelser, särskilt Parisavtalet, men vi ser även att det krävs än mer dramatiska åtgärder för att minimera klimatförändringarnas negativa effekter.

Vi bekräftar att mikronationer är viktiga aktörer i främjandet av ett förvaltarskap av miljön – både på en lokal och internationell nivå.

Vi applåderar 2015 års Alcatraz Klimatavtal där mikronationer åtagit sig att vidta åtgärder för att reducera utsläppet av växthusgaser och för att investera i hållbarhet.

Vi erkänner att många fler åtgärder är möjliga på en mikronationell nivå, för att bemöta ekologiska utmaningar. Dock noterar vi en avsaknad av plattformar som stöttar mikronationer som åtar sig att anta best practices – god praxis, för att förbättra hållbarheten.

Vi är hoppfulla om att en sådan plattform kan erbjuda vägledning i mikronationell miljöpolitik samt underlätta vidare utbyte av information mellan mikronationer som delar ett intresse för miljöns och ekosystemens förvaltande.

Vi erkänner att djurrätten är en viktig komponent i ett holistisk tillvägagångssätt i arbetet för att uppnå hållbarhet.

Vi inser också att dessa rättigheter kan komma att påverkas i de fall då djuret avses att ätas, eller i de fall då mänskligt liv står under hot.

Vidare erkänner vi att skyddandet och vården av vatten spelar en en ekologiskt och socialt viktig roll. Vi noterar de hundra råd för vattnets bevarande, som sammanställts av studenter och elever från sex kontinenter.

Vi erkänner nyttan av en minskning av en allmän minskning av energikonsumtionen i hushållen.

Vidare erkänner vi vikten av en biologisk mångfald för de lokala ekosystemens hälsa.

Vi ser också att invasiva arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

Vi bekräftar vår syn på att att lokal produktion av mat, särskilt mat som produceras av hushållen själva, är central i arbetet för att uppnå hållbarhet i matens försörjningskedja.

Vi är bekymrade över att genetiskt modifierade livsmedel kan komma att påverka lokala ekosystem eller underlätta framväxten av en ohållbar centraliserad matproduktion.

Vi inser behovet av att reducera det globala beroendet av fossila bränslen för vår energiförsörjning.

Men vi bejakar den bredd av förnyelsebara energikällor som kan nyttjas av mikronationer för att främja en minskning av användandet av fossila bränslen.

Vi erkänner vikten och ändamålsenligheten av att minska koldioxid-föroreningarna genom att använda miljövänliga transportmedel samt genom att plantera träd och buskar.

Vidare ser vi att vattentäkternas hälsa kan främjas genom att eliminera nonpoint sources of pollution – icke-lokaliserade föroreningar ( – föroreningar som härrör från många diffusa källor, i direkt kontrast till punktföroreningar som härrör från en enda källa.) och genom att bekämpa erosion.

Vi ser att det finns många möjliga åtgärder med vilka mikronationer kan reducera avfall.

Med stöd av det ovan nämnda vill vi:

 1. Uppmuntra mikronationer och deras invånare att reducera avfall genom strategier såsom:
  1. att använda digitala kopior av media när så är möjligt;
  2. att korrekt återvinna så många förbrukningsvaror som möjligt, inkluderande elektriska och elektroniska produkter, papper, bläckpatroner, järn, aluminium, polythelene electrical and electronic goods, paper, toner, ink cartridges, iron, aluminum, polyeten (plast), tereftalater, glas, och övrig plast;
  3. att kompostera hushållets avfall;
  4. att ge bort, istället för att slänga, oönskade saker;
  5. att reparera trasiga saker;
  6. att undvika att köpa engångsprodukter och oväsentliga saker;
 2. Vidare uppmuntra mikronationer och deras invånare att skydda vattentäkternas hälsa genom att:
  1. Minimera användandet av rengöringsprodukter och gödningsmedel som innehåller fosfater;
  2. korrekt hantera djuravfall;
  3. förebygga och reparera motorläckage i både land- och vattenfordon;
  4. förebygga erosion genom att skydda sluttningar medelst plantering av icke-invasiva träd och buskar på ytor som riskerar att erodera bort;
 3. Uppmana mikronationer och deras invånare att minska koldioxid-föroreningar genom att:
  1. färdas till fots, med cykel eller via kollektivtrafik;
  2. plantera icke-invasiva arter av träd och buskar som passar det lokala ekosystemet;
  3. så långt som möjligt prioritera energi-effektiva och elektriska alternativ vid införskaffandet av nya fordon;
 4. Stötta en minskning av mikronationernas beroende av fossila bränslen genom att utvinna energi från förnyelsebara källor. Detta kan inkludera hushållens egenförsörjning av elektricitet genom solpaneler, vindkraftverk och andra sätt som kan bidra till en hållbar och förnyelsebar energi;
 5. Främja mikronationella investeringar i lokala försörjningskedjor av mat, genom att köpa lokalt producerad mat, genom att undvika vissa typer av genetiskt modifierade livsmedel, genom att odla egna köksträdgårdar eller initiera projekt för urban matodling;
 6. Uppmuntra mikronationer och deras invånare att skydda den lokala biologiska mångfalden  genom etiskt försvarbara insatser för att gallra ut invasiva arter, samt genom att introducera växter och djur som hör hemma i ekosystemet;
 7. Råda mikronationer och deras invånare att reducera energikonsumtionen i hushållen genom att välja energismarta apparater och ljuskällor;
 8. Stötta mikronationernas hantering av vatten genom strategier som finns listade till exempel i listan 100+ Ways to Conserve Water (artikeln är på engelska);
 9. Främja ett etiskt handhavande av djur och boskap i mikronationerna. Vi erkänner djurens rättigheter även om vi inser att dessa rättigheter kan vara begränsade ifråga om slaktdjur eller när mänskligt liv står på spel. Dessa djurens rättigheter inkluderar:
  1. Rätten till liv, frihet, reproduktion, tillgång till en naturlig livsmiljö, rätten till sitt naturliga beteende och kroppsliga integritet;
  2. Friheten att inte godtyckligt bli utsatt för, eller kontrollerad genom, rädsla eller smärta;
 1. Starkt uppmuntra alla stater att ställa sig bakom denna deklaration för att delta i det internationella utbytet av information gällande policies, strategier och praxis för implementering av hållbarhet. Vidare vill vi uppmuntra staterna att tillgängliggöra sådan information till medborgarna samt att uppmuntra individen att ta sitt eget ekologiska ansvar;
 2. Fördöma förnekandet av att mänsklig påverkan leder till klimatförändringar samt fördöma alla former av klimatförnekelse som nationell policy;
 3. Befästa att mikronationella regeringar och medborgare är fullt ansvariga för ett ansvarigt handhavande av miljön i sina respektive territorier;
 4. Starkt uppmana alla mikronationer att underteckna denna deklaration.

Undertecknas 13 december 2020,
H.F.H. Furst Frei – Storfurstendömet Lorenzburg

Lämna en kommentar:

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.