Alcatraz Klimatavtal undertecknat

F rosa

3 juli 2018,

H.F.H. Furst Freï undertecknade, på inrådan av Folket, Alcatraz Klimatavtal för Lorenzburgs räkning. Avtalet kom till under den tredje internationella mikronationskonferensen ”Polination” i Perugia sommaren 2015.

”Jag är stolt över att folket har givit mig mandat att underteckna det här viktiga dokumentet”, säger Fursten. ”Vår framtid på den här planeten kräver att vi ingår både formella och informella överenskommelser för att skydda miljön.”

Avtalets text i dess helhet:

Vi, de församlade Mikronationerna som samlats för den tredje internationella Mikronationskonferensen, har nått slutsatsen att världens större stater visat sig ineffektiva och att deras insatser har saknat både intention och genomförande gällande ansträngningar för att förbättra miljön, bevara existerande naturresurser och reducera kolutsläppen för att  bromsa klimatförändringarna.

Därför kommer vi mikronationer, trots att vi ofta bedöms som löjliga eller obetydliga av de storskaliga nationerna, att sluta en överenskommelse sinsemellan. Detta som en seriös ansträngning för att bevara och beskydda miljön, och för att försäkra oss om att vi gör allt i vår makt för att reducera våra respektive samhällens kolutsläpp och därmed bromsa, eller rentav vända, klimatförändringarna. Detta för att förhindra att kustnationer inte går under då havsnivåerna stiger.

Vi föreslår och kommer överens om följande:

• Vi ska vara ett föredöme för alla nationer samt prioritera bevarandet och beskyddet av det växtliv (Flora) och djurliv (Fauna) som är hemmahörande i våra respective nationer. Detta genom ett ansvarsfullt och försiktigt användande av naturresurser, ansvarsfullt jordbruk och klokt utnyttjande av vattentillgångar. Specifika initiativ ska genomföras för att säkerställa att den lokala populationen av bin och andra pollinerande insekter bevaras.

• Vi tror på, och kommer överens om, att Antarktis är en plats som måste fortsätta att vara relativt opåverkad av människor och vi tycker på det bestämdaste att kontinenten ska fortsätta att vara ett naturreservat som främst ska vara tillgängligt för vetenskapspersoner och vetenskaplig forskning. Detta även långt efter Antarktisfördragets stipulerade sluttid 2020.

• Vi skall vara föredömen för alla nationer genom att skapa lokala valutor för att inspirera, initiera och främja lokal produktion och konsumtion. Detta för att minska behovet och kostnader för transport samt för att minska kolutsläppen som följer på långväga transporter.

• Vi skall engagera oss i forskning och andra sätt till finansiering av initiativ för att rensa oceanerna från mänskligt skräp och därmed minska de enorma flytande ”sopfläckarna” på haven.

• Vi lovar att försöka strukturera ekonomiska system på så sätt att de minskar fattigdomen samt höjer levnadsstandarden för alla våra folk. Detta på ett miljövänligt och icke utarmande sätt.

Vidare kräver vi, att för varje kvadratmeter av land- eller glaciärmassa som försvinner på grund av smältande polarisar och stigande havsnivåer, ska de stora nationerna avträda en kvadratmeter av torrt och icke-hotat land, så att vi kan omplacera de klimatflyktingar som kommer att bli resultatet av de stigande vattennivåerna.

img_1384

One thought on “Alcatraz Klimatavtal undertecknat

Comments are closed.