KUNGÖRELSE

Vi, Freï von Fräähsen zu Lorenzburg, Suverän Furste över allt Lorenzburg kungör och stadfäster idag den tjugonde mars i året 2015 att: Stadsdelarna som tidigare var kända som Kroppkärr och Lorensberg ska nu, och framgent, vara en självständig konstitutionell monarki. Det nya Furstendömet skall heta Lorenzburg och det ska samla, bakom sitt banér, de främsta av tänkare, drömmare och visionärer. Det nya Furstendömet skall samla, bakom sitt banér, de främsta av innovatörer, uppfinnare och vetenskapspersoner. Det nya Furstendömet skall samla, bakom sitt banér, de främsta konstnärer, poeter och författare. Det nya Furstendömet skall i allt vara en beskyddare av de humanistiska värden vi kallar Bildning, Förnuft och Medmänsklighet.

Vidare skall Furstendömet Lorenzburg visa omsorg om de minsta och därför till beskydd lägga sin mantel över alla dem som befinner sig på flykt undan krig, svält och hederskultur. Vidare skall Furstendömet Lorenzburg, till beskydd, lägga sin mantel över alla dem som är svaga, sjuka, kantstötta eller förskjutna. En av Furstendömets heligaste uppgifter är att alltid gå i bräschen för kravet på människors lika rättighet till frihet, hälsa, utbildning, kreativitet, meningsfullt arbete, lek, kärlek och äventyr.

Idag lever vi i en Globaliserad miljö. Vi har världen, med alla dess underverk och möjligheter, inpå knuten och detta innebär fantastiska möjligheter till handel och förbrödring emellan nationerna. Samtidigt vill Furstendömet Lorenzburg också påminna om vikten av den plats och det sammanhang vi har tillsammans här och nu. Vi kan inte vara goda grannar och medmänniskor till omvärlden om vi inte också ser varandra i den vardag där vi befinner oss. Det lokala perspektivet, med lokala relationer och lokal produktion, är en sund utgångspunkt för mötet med omvärlden. Detta innebär att vi ska värna om en stark gemenskap med människor i vår omedelbara närhet. En gemenskap som inte stänger ute men som skapar en närande mylla för gamla och djupa rötter såväl som en välkomnande grogrund för fröer och sticklingar som kommer till oss från andra platser. På samma sätt som ett ensidigt odlande av gröda suger ut marken och gör den näringsfattig, så riskerar också en alltför homogen lokal kultur att bidra till hedersproblematik och stagnation på sikt. Var och en, man kvinna och hen, oberoende av börd eller vistelseort, ska vara välkommen som medborgare i den gemenskap som är Lorenzburg.

Människan består inte enbart av kropp, men även av känsla, tanke och kultur. Alla människor brottas, från tid till annan, med livets stora frågetecken. Hur skapas mening i den, stundtals brutala, verklighet som tar plats i våra liv? Furstendömet Lorenzburg bekänner sig inte till någon statsreligion men välkomnar alla trosutövare under sin egid. Nationen ska för alltid vara agnostisk och icke-konfessionell för att undvika positiv eller negativ särbehandling på basis av tro och bekännelse. Vi tror på ett liv före döden… Därför är det vår medmänskliga plikt att verka för emancipation och frihet i tal, tanke och yttre uttryck i detta enda liv. Ingen människa ska hindra någon annan i hennes strävan efter ett meningsfullt och lyckligt liv. Vi ser att mänsklig gemenskap, både lokalt och globalt, samt kultur, innovation och bildning har förmågan att skänka mening här och nu och inte i en avlägsen framtid eller en tillvaro bortom livet.

Furstendömet Lorenzburgs fysiska gränser sammanfaller med den stadsdel som tidigare varit känd som Lorensberg. Lorenzburg söker inte annektera territorium med våld eller andra medel men bör förstås som en dubbelexponering där staten ligger som en parallell verklighet över vardagen. Det sanna Lorenzburg är en berättelse, en gemenskap och en nation som transcenderar gränserna och Hennes sannaste natur uppstår i spänningsfältet mellan vardagen och sagan. Vi förstår att sanning och verklighet är godtyckliga begrepp som kan tänjas på, både individuellt och kollektivt. Därför ska vi dagligen gemensamt manifestera sagonationen Lorenzburg i färg, form och ton genom en färgstark och gästfri lokal kultur. Under kommande år ska Lorenzburg gestaltas genom monument, fornlämningar och sevärdheter som tillåter en blomstrande turistnäring för Furstendömet.

Som modern och upplyst monark är jag inte bärare av ett urgammalt konungsligt blod. Jag tror inte på att en allsmäktig Gud har gett mig det heliga uppdraget att regera över mina undersåtar. Jag har ingen särskild myndighet eller auktoritet som låter mig påtvinga andra mitt majestät eller min vilja. Jag kommer inte från en upphöjd bakgrund och jag saknar allt intresse av att erövra en krona med svärd i hand. Icke desto mindre gör jag anspråk på Prinstiteln. Som Prins av Lorenzburg genererar jag landet inom mig och projicerar det utåt i omvärlden. Jag bär nationen i mitt inre och det flödar ut ur mig som en inbjudan, en fristad, en plats att befolka och besöka. Lorenzburg är inte en tyrannens ambition att kuva och tvinga till underkastelse, nej, det är drömmarens och sagoberättarens glädje över att skapa någonting nytt, fantastiskt, lekfullt, majestätiskt. Alla och envar är kallad som medskapare… …om de vill!

Om vad sålunda förekommit kungör denna proklamation.

Monogram